Välja investeringskonto - ISK, AK eller KF

Sverige 2015. Efter den senaste tidens turbulens i världen, inte minst på grund av ett utblottat Grekland och ett svajigt Kina i en omvärld som dessutom fortfarande slickar såren efter finanskrisen 2008, går ekonomin trögt.

Den svenska inflationsnivån ligger som en konsekvens av detta i botten. Inflationen är ett mått på hur snabbt konsumentpriserna stiger samt på den årliga förändringarna i levnadskostnader. En låg grad av inflation indikerar en låg efterfråga på marknaden, vilket om det går alltför långt kan få omfattande konsekvenser såsom minskad tillväxt och utbredd arbetslöshet. Detta får naturligtvis den svenska centralbanken, Riksbanken, som har som huvudsyfte att försöka hålla den svenska ekonomin under kontroll, att agera. I början av 2015 sker därmed något historiskt: Riksbanken sänker den svenska styrräntan till en för Sverige tidigare aldrig skådad minusnivå. Argumentet är att lägre låneräntor kommer ge incitament till marknaden att ta på sig mer skulder och att öka sina investeringar istället för att spara pengarna, eftersom minusräntan leder till obefintliga sparräntor.

På det viset ska den svenska ekonomin få en boost och inflationen kommer kicka igång. Det är i alla fall tanken.

Även om det kan diskuteras huruvida detta var den rätta vägen att gå, då denna historiskt unika händelse snarare kom att bidra till ökad ekonomisk osäkerhet och försiktighet, är det inget jag kommer ägna mig åt att raljera kring i denna text. Vi kan dock konstatera att minusräntan är ett faktum och räntenivåer under och kring nollan kommer vi förmodligen få se en lång tid framöver. Frågan är hur du som sparare ska agera för att ändå lyckas göra god avkastning under dessa nya, okända marknadsförhållanden.

Som sparare kan det i och med minusräntorna verka lockande att tömma det olönsamma bankkontot och se sig om efter andra investeringsformer. Det finns en hel del alternativ till det konventionella sparkontot vilka du bör beakta innan du stoppar pengarna i madrassen. I artikeln nedan kommer jag vända mig till dig som är intresserad av att börja placera i värdepapper och förhoppningsvis guida dig i val av investeringskonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkontot (ISK) är en relativt ny form av värdepapperssparande. Vad som främst utmärker denna sparform är hur den beskattas. I ett investeringssparkonto betalar du nämligen inte skatt på enskilda vinster (såsom avkastningar, intäkter från räntor och så vidare). Detta kan verka förvånansvärt generöst men viktigt att notera är att samtidigt som dina enskilda vinster inte skapar skattekrav får du heller minska göra avdrag på din skattekostnad för kapitalförluster. Du har vidare en tämligen begränsad möjlighet att kvitta vinster mot förluster.

För beräkning av skattekostnad används schablonmetoden. Med denna metod baseras skattekostnaden det vad det totala, utgående värdet av ditt konto är vid varje kvartal. En fast skattesats kommer ligga till grund för din beräknade skattekostnad, oavsett om du gjort vinster eller förluster under året.


Så här fungerar det

Anna har öppnat ett Investeringssparkonto i början på året.


 • Kvartal 1

 • I januari sätter hon in 10000 kr. I slutet på mars har investeringen ökat i värde med +2000 kr
  ->Utgående balans kvartal 1=12000 kr


 • Kvartal 2

 • I april sätter Anna in ytterligare 2000 kr och i maj ökar värdet på hennes investering med +500 kr.
  ->Utgående balans kvartal 2= 14500 kr


 • Kvartal 3

 • Under kvartal 3 ger investeringen en avkastning på +500 kr
  ->Utgående balans kvartal 3= 15000 kr


 • Kvartal 4

 • Under sista kvartalet sjunker värdet på Annas investering med -3000 kr
  -> Utgående balans kvartal 4= 12000 kr


  Kapitalunderlaget

  Kapitalunderlaget är den beräknade schablonintäkt som ligger till underlag för beskattning. Den beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Med andra ord behandlas värdeökningar och -minskningar alla de separata investeringar på ditt ISK-konto som en stor “klumpsumma”.


  Under året kommer Annas kapitalunderlag beräknas så här:

  [Utgående balans kvartal 1+Utgående balans kvartal 2+Utgående balans kvartal 3+Utgående balans kvartal 4] *0,25

  = [12000+14500+15000+12000]*0,25 = 13375 kr

  För att beräkna hur mycket av dessa 13375 kr som ligger till grund för beskattning, multipliceras de med statslåneräntan från november föregående år [+0,75 procentenheter].

  Den aktuella statslåneräntan finner du här: https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/statslanerantan

  I fjol låg statslåneräntan på 0,65 procent, vilket alltså innebär att kapitalunderlaget, 13375 kr, multipliceras med (0,65%+0,75%=1,4%) för att få fram schablonintäkten det vill säga det som ska beskattas:

  13375*0,014=187,5 kr

  ->Om aktuell skattesats är 30% blir därmed Annas totala skattekostnad år 1: 187,5* 30%=56 kr

  Observera att från och med den första januari i år infördes en regel om att schablonintäkten ska uppgå till minst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

  Aktiekono (AK)

  I aktiesparkonton (aktiedepåer) ligger varje enskild tillgångs årliga vinst eller förlust till grund för beskattningen. Detta skiljer sig alltså åt från det investeringssparkontot som ju behandlar årets värdeförändringar som en enda stor klumpsumma.

  Ytterligare en skillnad från investerinssparkontot är att man också obehindrat kan kvitta vinster (i fonder respektive noterade aktier) mot förluster i andra fonder och aktier.


  Så här fungerar kvittning:

  Låt säga att det varit ett riktigt bra år på börsen och ekonomin blomstrat. Då kanske dina aktier i ostron- och hummerfabriken ökat med +50000 kr eftersom folk haft råd att äta en hel del lyxigare mat under året.
  Samtidigt har dina aktier i blodpuddingsfabriken gått ner med -30000 kr. Du kan då kvitta vinsten mot förlusten, och landa på ett netto på [+50000-30000]=+20000. Dessa 20000 kr kommer vara det som ligger till grund för beskattningen (på 30%).

  Hade du inte haft några aktievinster att kvitta dina aktieförluster mot, ger ett aktiekonto även möjlighet till kvittning med vinster och förluster i andra kapitaltillgångar såsom onoterade aktier, utdelningar och ränteintäkter. En fjärde möjlighet är kvittning av realisationsvinst vid bostadsförsäljning.

  Vid kvittning av reavinster/förluster i aktier mot andra typer av kapitalvinster föreligger det dock en begränsning, enbart 70% av värdet på vinsten/förlusten i dina aktier får kvittas (“70%-begränsningen”).
  Det fungerar såhär:

  Låt säga att du vill kvitta din förlust i blodpuddingsfabriken (-30000 kr) mot den realisationsvinst du fick då du sålde av sommarstugan i somras. Den skattepliktiga realisationsvinsten av denna försäljning uppgick till
  50000 kr. 70%-begränsningen innebär att enbart 70% av kapitalförlusten (på totalt -30000) får kvittas mot dessa 50000 kr

  70% av -30000= -21000 - >Kvittningen: -21000 + 50000= 29000

  En stor fördel med att spara i ett aktiekonto är alltså möjligheten att utnyttja eventuella aktieförluster mot kvittning av vinster i andra typer av tillgångar och därmed sänka din den skattepliktiga realisationsvinsten. Skattekostnaden på bostadsförsäljningen utan kvittning hade legat på 30%*50000= 15000 kr, medan den efter kvittningen ligger på 30%*29000= 8700 kr.

  Även om det således finns fördelar med sparande i ett aktiekonto är en nackdel att beräkningen av skattekostnaden är en mer omständlig process än vid ett investeringssparkonto. Som innehavare av ett aktiekonto måste man nämligen själv ansvara för att beräkna och deklarera årets eventuella vinster och förluster i deklarationen. Investeringssparkonton är vidare mer gynnsamt rent skattemässigt om du uppvisar vinster under året, medan aktiekonton är ett bättre val om dina aktier går med förlust.

  Kapitalförsäkring (KF)

  Kapitalförsäkringskontot (KF) är, precis som investeringssparkontot en schablonbeskattad sparform. Schablonmetoden minskar som redan konstaterat en hel del tidskrävande och krångliga timmar med upprättande av deklarationen för innehavaren av kontot. Den schablonmässiga intäkten brukar bli ungefär lika hög i med de två olika sparformerna. Dock är en viktig skillnad att kvittning är helt uteslutet i ett kapitalförsäkringskonto.

  Ett kapitalförsäkringskonto ägs av ett försäkringsbolag. En stor skillnad mellan kapitalförsäkrings- och investeringssparkonton är dock att du i juridisk mening inte äger dina tillgångar i ditt KF-konto. Dessa ägs av försäkringsbolaget och du står enbart som förmånstagare. Vad innebär det rent praktiskt?

  Den främsta konsekvensen av detta blir att du inte kommer stå som ägare för de aktier som finns på dit kapitalförsäkringskonto. Du kommer därmed inte bli kallad till bolagens årsstämmor och alltså inte ha något inflytande över företagen du investerat i eftersom du tekniskt sett inte har något innehav i aktierna.

  Denna formella ägandeskillnad mellan de två sparformerna behöver inte vara något just du lägger din tonvikt vid, det beror helt på dina preferenser och alltså på hur aktiv du som sparare vill vara i de företag du investerar i. Kanske väger det faktum att du i ett kundförsäkringskonto, till skillnad från i ett investeringssparkonto, själv kan välja ut din förmånstagare vid till exempel dödsfall eftersom arvsreglerna ej gäller här?

  En annan viktig skillnad mellan kapitalförsäkrings- och investeringssparkontot är att du, eller rättare sagt ditt kapitalförsäkringsbolag, har rätt att med ett kapitalförsäkringskonto kvitta utländsk källskatt på utdelningar mot den schablonmässiga skattekostnaden.

  Konklusion

  Ingen sparform är den andra överlägsen, vad som är optimalt för dig beror helt på dina preferenser och specifika förutsättningar. Dock ger dagens märkliga lågräntemiljö starka incitament att flytta över sitt sparande från det klassiska sparkontot.

  Investeringssparkonto: Välj om du vill göra det enkelt för dig att slippa en massa tidsödande timmar med upprättande av deklaration och vill stå som ägare till de aktier du investerat i.

  Aktiekonto: Välj om du vill kunna kvitta vinster mot förluster i hela inkomstslaget kapital samt vill att skattekostnaden ska baseras på enskilda aktiers värdeförändring.

  Kapitalförsäkringskonto: Välj om du vill komma förbi arvsreglerna samt planerar att investera i utländska värdepapper.